Ewangelia wg św. Łukasza – plan pracy (luty/marzec 2016)

W ramach spotkań Kręgu Biblijnego rozpoczynamy cykl poświęcony Bożemu miłosierdziu. Jego początkiem będzie lektura Ewangelii wg św. Łukasza. Plan spotkań w tym czasie wygląda następująco:

 1. Wystąpienie Jezusa w Nazarecie (Łk 4,16-30) – 21 lutego 2016 r.;
 2. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,30-37) – 28 lutego 2016 r.;
 3. 6 marca 2016 r. spotkania nie będzie;
 4. Bóg miłosierny w Starym Testamencie (wprowadzenie) – 13 marca 2016 r.;

 

Oprócz tego czytamy tekst źródłowy zgodnie z następującym harmonogramem:

niedziela, 14 II 2016 Łk 1
poniedziałek, 15 II 2016 Łk 2
wtorek, 16 II 2016 Łk 3
środa, 17 II 2016 Łk 4
czwartek, 18 II 2016 Iz 60
piątek, 19 II 2016 Iz 61
sobota, 20 II 2016 Iz 62
niedziela, 21 II 2016 Łk 5
poniedziałek, 22 II 2016 Łk 6
wtorek, 23 II 2016 Łk 7
środa, 24 II 2016 Łk 8
czwartek, 25 II 2016 Łk 9
piątek, 26 II 2016 Łk 10
sobota, 27 II 2016 Łk 11
niedziela, 28 II 2016 Łk 12
poniedziałek, 29 II 2016 Łk 13
wtorek, 1 III 2016 Łk 14
środa, 2 III 2016 Łk 15
czwartek, 3 III 2016 Łk 16
piątek, 4 III 2016 Łk 17
sobota, 5 III 2016 Łk 18
niedziela, 6 III 2016 Łk 19
poniedziałek, 7 III 2016 Łk 20
wtorek, 8 III 2016 Łk 21
środa, 9 III 2016 Łk 22
czwartek, 10 III 2016 Łk 23
piątek, 11 III 2016 Łk 24
sobota, 12 III 2016 Lb 25
niedziela, 13 III 2016 Wj 34

Pomocą w lekturze tekstu będą następujące zadania:

NIEDZIELA, 14 lutego 2016 (Łk 1)

 1. Jaki jest cel napisania III Ewangelii?

 2. Znajdź 10 miejsc w ST (można więcej), do których nawiązują kantyki: Maryi i Zachariasza. W jakim pierwotnym kontekście występują?

 3. Porównaj kantyk Maryi z kantykiem Anny (1Sm 2,1-10) – jakie są wspólne elementy tych dwóch tekstów?

PONIEDZIAŁEK, 15 lutego 2016 (Łk 2)

 1. Maryja z Józefem realizują dwa nakazy Prawa: oczyszczenie kobiety po urodzeniu dziecka (Kpł 12,2-8) oraz prawo dotyczące pierworodnych (Wj 13,1-2; Lb 3,11-13.40-51; 18,15-16). Co w opisie Łukasza nie zgadza się z prawodawstwem Starego Testamentu?

WTOREK, 16 lutego 2016 (Łk 3)

 1. Porównaj ze sobą rodowód Jezusa wg Łukasza i wg Marka: czym się różnią?

 2. Jakieś pomysły skąd mogą wynikać te różnice?

 3. Przypis do BT wyd. 5 mówi: „Rodowód Jezusa podany przez Łk, jakkolwiek zewnętrznie jest rodowodem Józefa, w rzeczywistości jednak jest najprawdopodobniej rodowodem Najświętszej Panny”. Dlaczego jest to mało prawdopodobne?

 4. W miarę wolnego czasu: odnajdź postaci ze ST pojawiające się w rodowodzie, zwłaszcza tam, gdzie różni się on między Mt a Łk.

ŚRODA, 17 lutego 2016 (Łk 4)

 1. Poszukiwanie źródeł: najpierw cytatów ze sceny kuszenia…

  Czy są jakieś różnice między oryginałem a cytatem?

 2. …a potem dwóch opowieści, do których nawiązuje Jezus z Nazarecie.

CZWARTEK, 18 lutego 2016 (Iz 60)

 1. Ap 21,9-27 – ile nawiązań do Iz 60 uda się znaleźć!?

PIĄTEK, 19 lutego 2016 (Iz 61)

 1. w. 6: co wynika ze stwierdzenia „będziecie nazywani kapłanami Pana”?

  (zob. Wj 19,6; Iz 43,21; 1P 2,5.9; Ap 1,6; 20,6)

SOBOTA, 20 lutego 2016 (Iz 62)

 1. Motyw zaślubin Boga jest nam już skądinąd znany (skąd?). A gdzie jeszcze można go znaleźć na kartach Biblii? Kogo i kiedy poślubia Bóg?

NIEDZIELA, 21 lutego 2016 (Łk 5)

 1. Analiza synoptyczna Łk 5,1-11. Porównaj ten tekst z Mk 1,16-20; Mt 4,18-22; J 21,1-11. Uwzględnij (domniemany) czas powstania Ewangelii.

PONIEDZIAŁEK, 22 lutego 2016 (Łk 6)

 1. Od Łk 6,20 do końca rozdziału znajduje się „Kazanie na równinie”, które jest odpowiednikiem Mateuszowego „Kazania na górze” z Mt 6 – 7. Warto sprawdzić jakie elementy są wspólne, a które pojawiają się tylko w jednej z dwóch ewangelii oraz jakie są różnice w poszczególnych fragmentach.

WTOREK, 23 lutego 2016 (Łk 7)

 1. Gdzie jeszcze pojawia się u Łukasza (!) postać setnika? Co mają ze sobą wspólnego te postaci?

 2. Łk 7,22 – Jezus wypełnia wszystkie zapowiedzi Izajasza: 26,19; 29,18-19; 35,5‑6; 61,1

ŚRODA, 24 lutego 2016 (Łk 8)

 1. Kluczem do tego rozdziału jest wiara. Gdzie się pojawia (także jako czasownik) i jaką spełnia funkcję?

CZWARTEK, 25 lutego 2016 (Łk 9)

 1. Łk 9,38: w narracji Łukasza jedyne dziecko jest obiektem szczególnej litości Jezusa – tutaj już po raz trzeci. Kto był wcześniej?

 2. Łk 9,51-56: tutaj zaczyna się druga część Ewangelii – zwróć uwagę na geografię życia Jezusa w narracji Łukasza i geografię Kościoła w Dziejach.

PIĄTEK, 26 lutego 2016 (Łk 10)

 1. w. 1-24 to mowa misyjna, obejmująca nie tylko Dwunastu. Jakie są strony pozytywne tej misji? Jakie negatywne? Jakie przynosi ona skutki i dla kogo?

SOBOTA, 27 lutego 2016 (Łk 11)

 1. Szybka powtórka: jaka była historia Jonasza, do której odwołuje się Jezus?

 2. Czym jest znak Jonasza u Mateusza, a czym u Łukasza?

 3. Jaki aspekt posłannictwa Jonasza i Jezusa akcentuje Łukasz? W jaki sposób?

NIEDZIELA, 28 lutego 2016 (Łk 12)

 1. Jakie przeciwności napotykają uczniowie Jezusa podczas swojej działalności?

PONIEDZIAŁEK, 29 lutego 2016 (Łk 13)

 1. Abraham i jego potomstwo w Ewangelii Łukasza (zob. 3,8; 13,16; 16,19‑31; 19,9): kto się do niego zalicza?

 2. Jak to się ma do przekonań współczesnych Jezusowi?

WTOREK, 1 marca 2016 (Łk 14)

 1. Co Pan Jezus robi w szabat (6 opowiadań w Łk, ostatnie w 14 rozdziale)?

 2. Czy jest jakaś cecha wspólna tych szabatów?

ŚRODA, 2 marca 2016 (Łk 15)

 1. „Dwóch braci” to motyw nawiązujący w kontekście biblijnym do cyklu o Jakubie i Ezawie (Rdz 25,27-34; 27,1-36), Izmaelu i Izaaku (Rdz 21,1-21), a pośrednio również do Józefa i jego braci (Rdz 37,1-4). Warto porównać trzy kwestie:

  1. relacje wieku pomiędzy braćmi

  2. miłość rodziców do dzieci

  3. relacje między braćmi

CZWARTEK, 3 marca 2016 (Łk 16)

 1. Jak to jest z tymi pieniędzmi: niegodziwa mamona, czy przydatne narzędzie? Nawiązując do Klemensa Aleksandryjskiego: Który bogacz będzie zbawiony? Jako kontekst niech posłuży Syr 31,1-11

PIĄTEK, 4 marca 2016 (Łk 17)

 1. Rola Samarytan i Samarii w dwudziele Łukasza: dlaczego jest istotna?

 2. Warto sobie przypomnieć, gdzie jest Samaria i kim są Samarytanie.

SOBOTA, 5 marca 2016 (Łk 18)

 1. Spróbuj zinterpretować przypowieść o faryzeuszu i celniku bez wyjaśnienia Jezusa (tylko 18,10-13). Na ile zmienia się jej znaczenie i jednoznaczność?

NIEDZIELA, 6 marca 2016 (Łk 19)

 1. Przypowieść o minach i o talentach (Mt 25,14-30) – czym się różnią?

 2. „Kamienie wołać będą” – to cytat? parafraza? nawiązanie?

PONIEDZIAŁEK, 7 marca 2016 (Łk 20)

 1. Dla znających Iz 5,1-6 przypowieść nie wymagała nawet słowa komentarza!

 2. Dla faryzeuszów nauczanie o zmartwychwstaniu było jasne, por. Dz 23,6-10.

WTOREK, 8 marca 2016 (Łk 21)

 1. W. 22: „czas pomsty”, którego uniknął Jezus w Nazarecie (Łk 4,19; Iz 61,2), tutaj zostaje zapowiedziany wyraźnie. Czy znasz inne miejsca w Biblii, gdzie Bóg ukazany jest jako mściciel?

ŚRODA, 9 marca 2016 (Łk 22)

 1. Zrób (w miarę szczegółowe) porównanie czterech opisów ustanowienia Eucharystii (trzy u Synoptyków i czwarty w 1 Kor)

 2. Dlaczego spór o pierwszeństwo podczas Ostatniej Wieczerzy?

CZWARTEK, 10 marca 2016 (Łk 23)

 1. Słówko na dziś to epilambanomai. Pojawia się 19x w NT, z czego 12 w dwudziele Łukasza. Przybiera przy tym bardzo różne znaczenia…

  Mt 14,31; Mk 8,23; Łk 9,47; 14,4; 20,20.26; 23,26; Dz 9,27; 16,19; 17,19; 18,17; 21,30.33; 23,19; 1Tm 6,12.19; Hbr 2,16 (x2); 8,9

PIĄTEK, 11 marca 2016 (Łk 24)

 1. W. 7: znajdź miejsce (miejsca), gdzie Jezus to powiedział.

 2. W. 6 i 8: „przypominanie” ma tutaj znaczenie szersze niż tylko związane z pamięcią – pamiętasz co oznaczało w IV Ewangelii? Zob. też Dz 11,16.

 3. U Łukasza „pamiętającym” jest też Bóg (Łk 1,54.72; Dz 10,31). Jakie jeszcze znaczenie można w tym kontekście przypisać temu słowu? Zob. też Łk 16,25 i 23,42.

SOBOTA, 12 marca 2016 (Lb 25)

 1. BONUS: czy Pinchas może być wzorem dla współczesnego mężczyzny?

NIEDZIELA, 13 marca 2016 (Wj 34)

 1. Bóg przedstawia się jako miłosierny – zwróć uwagę na ilość terminów użytych do wyrażenia tej prawdy. W miarę możliwości porównaj ich brzmienie w różnych tłumaczeniach.


Powrót na stronę główną«

Powrót na górę ↑